foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

 

Dnia 20 marca 2017 roku Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" zakończyła ocenę wniosków w  ramach naboru nr 1/2017 w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej”.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY

LISTA OPERACJI WYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI NIEWYBRANYCH DO FINANSOWANIA

LISTA OPERACJI ZGODNYCH Z OGŁOSZENIEM O NABORZE WNIOSKÓW

Obecnie dokumentacja konkursowa zostaje przekazana do Zarządu Województwa Podkarpackiego, który prowadzi dalsze postepowanie dot. przyznania pomocy zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.

  WZC 03.10.2016

  Informację o wynikach naboru

  na stanowisko ds. obsługi finansowo - księgowej

  Stowarzyszenia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”

   Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” informuje, że w ramach konkursu na wolne stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej do biura LGD wpłynęły 3 oferty. Po wstępnej ocenie kandydatów dwie osoby zostały zakwalifikowane do II etapu procesu rekrutacyjnego. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej na  wolne stanowisko ds. obsługi finansowo – księgowej wybrano Panią Agnieszkę Gazdowicz.

  INFORMACJA DO POBRANIA

   WZC 03.10.2016

   W związku z zakończeniem naborów wniosków nr 1/2017, 2/2017, 3/2017 Przewodniczący Rady Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zwołuje Posiedzenie Rady w celu oceny operacji złożonych w ramach w/w naborów.

   Termin Posiedzenia Rady: 6 – 7  marca 2017 r.

   Miejsce Posiedzenia Rady: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, sala nr 107

   Proponowany porządek Posiedzenia:

   1. Ocena wstępna wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017.
   2. Ocena wniosków według lokalnych kryteriów.
   3. Podjęcie uchwał w przedmiocie wyboru operacji i ustalania kwoty wsparcia, które zostały złożone w ramach w/w naborów.
   4. Wolne głosy, wnioski i zapytania.