foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kurs komputerowy

W okresie październik - listopad 2016 roku w Łętowni Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" wraz ze Stowarzyszeniem Miłośników Łętowni i Bełwina organizowała kurs komputerowy w ramach przedsięwzięcia „Kurs komputerowy z wykorzystaniem Internetu dla osób 40 + ” współfinansowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. Uczestnicy kursu  - mieszkańcy Gminy Przemyśl z ogromnym zaangażowaniem poznawali działanie sprzętu komputerowego oraz tajniki Intenetu. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i wpłynęły na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień komputerowych oraz wzrost integracji i aktywizację członków lokalnej społeczności.  FOTORELACJA

WZC 03.10.2016

W dniu 28 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło szkolenie w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w związku z planowanym na I półrocze 2017 r. naborem wniosków na działania: „Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  W szkoleniu uczestniczyło 25 mieszkańców obszaru objętego LSR, w tym 21 osób z grup defoworyzowanych, czyli osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. Głównym celem szkolenia było nabycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do świadomego założenia oraz prowadzenia działalności gospodarczej. GALERIA

DSC02996 W dniu 10 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" zorganizowała Konkurs Bożonarodzeniowy 2016. Wzięły w nim udział 4 stowarzyszenia z terenu objętego LSR:

  1. Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Torki "NIE TYLKO DLA SIEBIE",
  2. Stowarzyszenie "Wspólna Sprawa" w Drohojowie,
  3. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kniażyc,
  4. Stowarzyszenie Kulturalne "JAWOR" w Pikulicach.

Głównym celem konkursu była aktywizacja i intergracja członków społeczności lokalnej oraz kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulinarnego LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA". 

Komisja w składzie: Lubomira Michałuszko, Marek Kudła, Maria Sydor oraz Anna Nowakowska po dokonaniu degustacji potraw postanowiła przyznać wyróżnienie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kniażyc. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i liczymy na aktywny udział w kolejnych działaniach LGD! FOTORELACJA

DSC02996

W dniu 2 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się szkolenie w zakresie działań:

  • Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej ,  
  • Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej  
  • Konserwacja lub/i restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz wszyscy zainteresowani z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica.

Szkolenie prowadził PanDamian Zakrzewski, a tematyka obejmowała zasady przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (Wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami) w ramach PROW 2014-2020. FOTORELACJA

DSC02996

W dniu 1 grudnia 2016 roku w Starostwie Powiatowym w Przemyślu odbyło się szkolenie w zakresie działań:

  • „Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”
  • „Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wzięli w nim udział mieszkańcy obszaru LGD, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozszerzeniem działalności z terenu gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawica.

Szkolenie prowadził Pan Stanisław Baska, a tematyka obejmowała zasady przyznawania pomocy finansowej oraz wypełniania dokumentacji aplikacyjnej (Wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu) w ramach PROW 2014-2020. FOTORELACJA