foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” ogłasza nabór kandydatów na stanowisko ds. obsługi finansowej – księgowej.

Wymagania konieczne:

 

 • Wykształcenie: średnie lub wyższe, kierunek preferowany: rachunkowość
 • co najmniej 5 - letnie doświadczenie zawodowe w pracy w księgowości
 • znajomość procedur administracyjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • udokumentowana wiedza z zakresu pełnej księgowości
 • znajomość przepisów prawa
 • umiejętność obsługi komputera

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • znajomość programów Word i Excel
 • komunikatywność
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole
 • samodzielność

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy
  (jeżeli są w posiadaniu kandydata),
 5. kserokopia dowodu osobistego,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje.

Wymiar czasu pracy: 1/4 etatu

Główne obowiązki:

 • prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,
 • prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia,
 • wykonywanie  obowiązków  sprawozdawczych  ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,
 • tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budżetowej Stowarzyszenia,
 • należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,
 • bieżące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych,
 • rejestracja operacji gospodarczych - finansowych,
 • analiza dokumentów finansowych,
 • sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i   magazynowych,
 • dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS,
 • sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS,
 • udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie kartotek wynagrodzeń,
 • sporządzanie list płac,
 • regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych,
 • prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych,
 • wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie,
 • regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań,
 • odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych,
 • wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac,
 • wystawianie rachunków,
 • prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających,
 • prowadzenie rachunku bankowego,
 • opracowywanie projektu preliminarza budżetowego,
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,
 • wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budżetowym,
 • realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów podróży,
 • prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,
 • prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych,
 • sporządzanie  pism,  wniosków  i  podań  związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”, należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” (budynek Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, pokój nr 25) lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl w terminie do dnia 23 lutego 2017 r. do godz. 1430  (decyduje data wpływu dokumentów do biura). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o spełnieniu przez kandydatów wymagań formalnych oraz liczbie punktów uzyskanych według kryteriów określonych w naborze wniosków, a także informacje o wyniku naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.

Dokumenty, które nie będą rozpatrywane, zostaną komisyjnie zniszczone.

DO POBRANIA: