foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

WZC 03.10.2016

Projekt „Podkarpacka Akademia Kompetencji Komputerowych” realizowany przez Podkarpacką Akademię Przedsiębiorczości Katarzyna Podraza, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest nabycie kompetencji komputerowych na pełnym poziomie A lub B według Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP i potwierdzenie tego certyfikatem ECDL Profile.

Okres realizacji projektu: od 01 czerwca 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Wartość projektu wynosi: 1 994 316,00 zł.

Dofinansowanie z projektu z UE wynosi 1 695 168,60 zł.

 

Uczestnikiem/Uczestniczką projektu może być osoba, która, w dniu złożenia Formularza rekrutacyjnego:

• jest w wieku 25 lat i więcej, o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem do poziomu ISCED 3, tj. wykształceniem ponadgimnazjalnym), lub

• jest osobą w wieku 50 lat i więcej,

• jest osobą uczącą się, pracującą lub zamieszkującą na obszarze województwa podkarpackiego, (w tym również osoba bezrobotna i bierna zawodowo),

• jest zainteresowana zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji cyfrowych,

• nie posiada umiejętności obsługi komputera na poziomie A lub B ani certyfikatu ECDL PROFILE.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Informacji udzielamy w Biurze Projektu: Al. Piłsudskiego 40/15,  35-001 Rzeszów,  Tel/faks 17 857 71 00