foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 4/2017

na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD
w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020
przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, realizującego Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020, ogłasza nabór wniosków nr 4/2017 na realizację operacji przez podmioty inne niż LGD, zapraszając wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia wniosków.

Najważniejsze informacje na temat naboru wniosków:

 I.                   Zakres tematyczny operacji objętych wnioskami

W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”

 

II.                Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Podmioty zainteresowane udziałem w naborze i realizacją operacji powinny złożyć wniosek oraz jego kopią wraz z niezbędnymi załącznikami, które będą następnie przedmiotem oceny przez Radę Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” oraz samorząd województwa, w podanym poniżej miejscu:

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Plac Dominikański 3, pokój nr 25

37-700 Przemyśl

W okresie od dnia 04.07.2017 r. do dnia 18.07.2017 r. godz. 15.30

Wnioski złożone po tym terminie nie będą podlegały ocenie. Datą złożenia wniosku jest data faktycznego wpływu wniosku do Biura LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”, a nie data stempla pocztowego.

Wnioski dotyczące realizacji operacji powinny zostać sporządzone na formularzu, o którym mowa w pkt VIII ppkt 1.

 

III.           Forma przyznania pomocy.

Pomoc na realizację operacji ma postać premii.

 

IV.            Warunki przyznania pomocy.

Pomoc może zostać przyznana wnioskodawcy, który we wskazanym w pkt II ogłoszenia terminie złożył wniosek dotyczący realizacji operacji, spełniający wszystkie poniższe warunki:

 1. zgodnej z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków;
 2. zgodnej z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020;
 3. która, w wyniku przeprowadzonej oceny zgodności operacji z kryteriami wyboru, uzyska co najmniej minimalną liczbę punktów określoną w pkt V ogłoszenia;

Za zgodną z Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020 może zostać uznana operacja, która:                                                                                                                                                   

 1. zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;
 2. jest zgodna z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

 

V.               Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji.

Operacja objęta wnioskiem złożonym w ramach naboru zostanie poddana ocenie z punktu widzenia jej zgodności z kryteriami wyboru operacji.

           Kryteria wyboru obowiązujące w ramach niniejszego naboru:

 1. Liczba miejsc pracy utworzonych  w ramach operacji  i planowanych do utrzymania przez okres nie krótszy niż 2 lata – w przeliczeniu na pełne etaty  tj. pełny etat = 1 miejsce pracy.– max. 9 pkt.
 2. Wykorzystanie własnych zasobów  – max. 4 pkt.
 3. Czas realizacji operacji – max. 3 pkt.
 4. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez pracowników LGD i/ lub wziął udział w szkoleniu/ spotkaniu informacyjnym organizowanym przez LGD – max. 3pkt.
 5. Innowacyjny charakter operacji – max. 4 pkt.
 6. Wnioskodawca jest:  – max. 3 pkt.

Wniosek zostanie wybrany do dofinansowania, jeżeli uzyska łącznie co najmniej 6 punktów.

VI.            Informacja o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków przyznania pomocy oraz kryteriów wyboru operacji.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. fiszkę projektową, zawierającą opis operacji oraz uzasadnienie planowanych wydatków,
 2. oświadczenie o ochronie danych osobowych,
 3. oświadczenie w zakresie wsparcia dla osób z grup defaworyzowanych.

 

VII.          Wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru.

            Wysokość limitu środków w tym naborze wynosi 640 000,00 zł.

 

VIII.      Informacja o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o przyznanie pomocy, formularza wniosku o płatność, formularza umowy o udzielenie przyznanie pomocy oraz innych dokumentów istotnych z punktu widzenia wnioskodawcy.

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej http://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2017/1._WoPP_19.2_P_2z_P.pdf ;
 2. Formularz wniosku o płatność dostępny jest w wersji elektronicznej http://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2017/5._WoP_19_2_P_2z_P.pdf ;
 3. Formularz umowy o przyznanie pomocy dostępny jest w wersji elektronicznej http://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2017/4._umowa_P.pdf ;
 4. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na lata 2014-2020, o której mowa w pkt IV ppkt 2, dostępna jest w wersji elektronicznej http://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2017/Jednolity_17.05.2017_LSR_ZIEMIA_PRZEMYSKA_LSR_2014-2020.pdf
 5. Wzór fiszki projektowej, o której mowa w pkt VI ppkt 1 dostępny jest w wersji elektronicznej                   http://ziemiaprzemyska.pl/pliki/2017/Fiszka_projektowa_podejmowanie.pdf
 6. Dokumenty, które mogą być istotne z punktu widzenia wnioskodawcy http://ziemiaprzemyska.pl/dokumenty.html

 

Załączniki do pobrania:

 

 

FORMULARZE WNIOSKÓW I UMÓW

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (.pdf) (wersja 2z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 2z)

 • Biznesplan (.docx) - otwórz
 • Biznesplan (.pdf) - otwórz
 • Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 2z) - zaktualizowane 6 lutego 2017 r. - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
 • Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) zaktualizowana 31.05.2017 -otwórz
 • Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - otwórz
 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - excel
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu -otwórz

OGŁOSZENIE 4/2017 DO POBRANIA