foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

 

Warsztaty rękodzielnicze „Ozdoby świąteczne”
Tarnawce, grudzień 2022r.W grudniu  2022 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich w  Tarnowcach  zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności w zakresie warsztatów rękodzielniczych pn. „Ozdoby świąteczne”. Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności. Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowania.

GALERIA 

Konferencja "Wpływ programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności" - Drohojów,             9 grudnia 2022 r.

Dnia 9 grudnia 2022 r. w Drohojowie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” we współpracy ze Stowarzyszeniem "Wspólna Sprawa"
w Drohojowie, Ochotniczą Strażą Pożarną w Drohojowie oraz Parafią Rzymskokatolicką pw. MB Częstochowskiej zorganizowała konferencję pt. "Wpływ programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności".

W spotkaniu uczestniczyli: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego – Piotr Pilch, Starosta Przemyski - Jan Pączek, Przewodniczący Rady Powiatu Przemyskiego – Wojciech Bobowski, wójtowie gmin powiatu przemyskiego: Tadeusz Bobek, Marek Iwasieczko, Bogusław Słabicki, Ryszard Adamski, Wacław Pawłowski, burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko, Prezes Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl Mirosław Majkowski, przedstawiciele Wojewódzkiego Podkarpackiego Konserwatora Zabytków, przedstawiciele Gminy Orły, członkowie władz LGD, przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych oraz członkowie lokalnej społeczności.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA" przedstawili swoją 15 – letnią działalność na obszarach wiejskich, pokazując przekłady zrealizowanych inwestycji i przedsięwzięć oraz podkreślając aktywną współpracę
 z samorządami i organizacjami działającymi na terenie LGD. Na przykładzie projektów zrealizowanych w miejscowości Drohojów ukazano wpływ wdrażania Programu LEADER na rozwój lokalnej społeczności.

W drugiej części spotkania przedstawiciele społeczności lokalnej Drohojowa: Janusz Hołyszko – Wiceprezes Stowarzyszenia „WSPÓLNA SPRAWA” (jednocześnie: Wiceprezes OSP w Drohojowie oraz Wiceprezes LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”) oraz Ryszard Żuk - Prezes Stowarzyszenia „WSPÓLNA SPRAWA” oprowadzili uczestników po miejscowości pokazując miejsca i obiekty odremontowane / odrestaurowane lub wyposażone w ramach projektów dofinansowanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Przedstawiciele władz złożyli także wiązanki kwiatów pod Pomnikiem Ojców Niepodległości oraz Pomnikiem Św. Floriana.
Na zakończenie uczestnicy zostali zaproszeni na regionalny poczęstunek. 
                                                                                    GALERIA
                                                                                            

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

                    Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 29.11.2022 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 19.12.2022 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
  2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie nowych członków.
  5. Zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020.
  6. Uzupełnienie składu Zarządu.
  7. Zwiększenie wysokości składek członkowskich. 
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.        

Wszystkie dokumenty dotyczące planowanego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25).

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15  bez względu na liczbę członków.

 

Siłownia zewnętrzna w Kniażycach- TalentA Polska 2022

Siłownia zewnętrzna w Kniażycach już działa Projekt zrealizowany w ramach projektu TalentA Polska 2022. W ramach programu TalentA Pani Alicja Kożuch we współpracy z uczestniczkami projektu z Gminy Fredropol i Przemyśl zdobyły I miejsce w konkursie grantowym i otrzymały 10 000,00 $ na realizację projektu „Aktywne kobiety na wsi”.

 

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:
- wykonanie siłowni zewnętrznej w miejscowości Kniażyce,
- zakup sprzętów: glebogryzarka, nożyce do żywopłotu, suszarki do grzybów, przecieraki do warzyw,
- szkolenie z obsługi siłowni.

Celem grantu było zwiększenie zaangażowania kobiet mieszkających i pracujących na wsi w dodatkowe aktywności podnoszące ich wiedzę,  nakierowane na rozwój osobisty i wzrost i wzrost aktywności fizycznej. Realizacja  Programu TalentA w Polsce była możliwa dzięki firmie  Corteva   Agriscience, która aktywnie wspiera kobiety pracujące w rolnictwie.            DZIĘKUJEMY!                                                                GALERIA

Powiat Przemyski informuje
o otwarciu wypożyczalni sprzętu Pielęgnacyjnego, Rehabilitacyjnego
i Wspierającego dla mieszkańców powiatu przemyskiego
 .