foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia

 Lokalna  Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

                    Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 29.11.2022 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 19.12.2022 r. (poniedziałek) o godz. 09.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl).

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
  2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie nowych członków.
  5. Zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA" na lata 2014-2020.
  6. Uzupełnienie składu Zarządu.
  7. Zwiększenie wysokości składek członkowskich. 
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie obrad.        

Wszystkie dokumenty dotyczące planowanego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25).

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 09.15  bez względu na liczbę członków.