Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Godziny pracy biura

PROW 2014-2020

Zarząd LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"

 • Lubomira Michałuszko - Prezes
 • Janusz Hołyszko - Wiceprezes
 • Piotr Perkun - Wiceprezes
 • Ireneusz Solarczyk - Skarbnik
 • Janusz Herbut
 • Wojciech Bobowski
 • Danuta Ochenduszkiewicz
 • Ewa Siwiecka
 • Henryk Szuban

Rada LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"

 • Marek Iwasieczko - Przewodniczący
 • Danuta Błońska - Wiceprzewodnicząca
 • Agata Lalik
 • Iwona Maciołek
 • Andrzej Borsuk
 • Jolanta Bereźnicka
 • Andrzej Włoch
 • Bożena Serafin
 • Marek Kudła

Komisja Rewizyjna LGD "ZIEMIA PRZEMYSKA"

 • Gerard Szczygieł
 • Józef Rodzeń
 • Małgorzata Hawro
 • Jadwiga Haber - Słowińska
 • Ryszard Żuk

lista czlonkow lgd 28 02 2018

 

LEADER będzie realizowany na obszarach wiejskich, przez które rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000. LEADER jest oddolnym, partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania, polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów, zaplanowanych w oparciu o istniejące zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe lub historyczne.

Podejście Leader, mając na celu lokalny rozwój obszarów wiejskich, przyczynia się do osiągania celu szczegółowego Programu „wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu wspieranie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Nazwą LEADER określa się rozwój lokalny kierowany przez społeczność, który jest:

 • skoncentrowany na konkretnych obszarach poniżej szczebla regionalnego;
 • kierowany przez lokalne grupy działania, w których skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne – określone zgodnie z przepisami krajowymi – ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu;
 • prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych lokalnych strategii rozwoju;
 • zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów oraz, w stosownych przypadkach, współpracę.

W skład działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” wchodzą poddziałania:

 • Poddziałanie: wsparcie przygotowawcze,
 • Poddziałanie: wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (dalej: wdrażanie LSR),
 • Poddziałanie: przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania;
 • Poddziałanie: wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.

 

PROW 2007-2013

LEADER jest podejściem przekrojowym, umożliwiającym realizowanie i wdrażanie celów osi 3. Celem osi 4 jest aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi. Aktywizacja społeczności wiejskich wymaga włączenia się w te działania partnerów społecznych. Leader jest podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, polegającym na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju obszarów wiejskich oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby, wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania – partnerstwo międzysektorowe, które samodzielnie wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii. Takie działanie wzmocnić ma poczucie lokalnej wspólnoty, podnieść jakość zarządzania oraz wzmocnić kapitał społeczny na obszarach wiejskich.

OŚ 4 LEADER