Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

Szanowni Państwo,

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” prowadzi prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 - 2027.

Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o aktywne zaangażowanie i czynny udział w zaplanowanych spotkaniach konsultacyjnych wszystkich chętnych w proces tworzenia LSR.

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca potrzeb i problemów naszego obszaru jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie, z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR.

INFORMACJA O TERMINACH SPOTKAŃ NA PLAKACIE.

Zachęcamy do czynnego udziału oraz zgłaszania swoich uwag i pomysłów!

 

 

Zaproszenie do indywidualnych konsultacji dotyczących opracowania LSR na lata 2021-2027

W związku z prowadzonymi pracami nad Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2021-2027
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „ZIEMIA PRZEMYSKA”
ZAPRASZA
mieszkańców gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno, Żurawica,
w tym działaczy społecznych, lokalnych liderów, sołtysów, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, GOPS, MOPS, OSP, KGW i innych NGO,
jednostek edukacyjnych (szkól, przedszkoli, żłobków) oraz placówek opiekuńczych i wychowawczych, a także przedsiębiorców i rolników


DO    INDYWIDUALNYCH    KONSULTACJI    W    BIURZE    LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”
ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl


Państwa propozycje, pomysły, potrzeby i inicjatywy będą bardzo pomocne przy budowie poszczególnych elementów strategii,
w tym określaniu działań, przedsięwzięć, celów, planu finansowego czy wskaźników.

Zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze LGD, telefonicznego: 691 106 533 lub 691 079 944 lub za pośrednictwem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strategia LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA" będzie finansowana z dwóch programów, tj.:

Planu Strategicznego dla WPR oraz Funduszy Europejskich dla Podkarpacia na lata 2021-2027
i będzie stanowiła podstawę do ogłaszania konkursów oraz wydatkowania środków w ramach nowego okresu programowania do 2027 roku.

Ponadto, na naszej stronie zostały umieszczone karta pomysłu ora ankieta w ramach opracowywania nowej LSR na lata 2021-2027.

 

 

Zapraszamy aktywnego włączenia się w proces opracowywania

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021–2027.

Szanowni Państwo!

Pragniemy zachęcić Państwa aktywnego włączenia się w proces opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2021–2027 i zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na obszarze LSR. Karta pomysłu powinna zostać wypełniona przez osobę / podmiot, który ma miejsce zamieszkania / siedzibę na obszarze objętym LSR.

Gminy wchodzące w skald obszaru LSR: Gmina Bircza, Gmina Fredropol, Gmina Krasiczyn, Gmina Medyka, Gmina Orły, Gmina Przemyśl, Gmina Stubno,  Gmina Żurawica.

Karty pomysłu można składać do 12.05.2023 r. w biurze LGD adres: ul. Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl

lub przesyłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD – Tel. 691 106 533 lub 691 079 944

Z góry dziękujemy za pomoc!                        Karta_pomysłu - pobierz

ikona warsztat

Spotkania konsultacyjne w ramach opracowywania LSR   na lata 2021-2027

W okresie od 26 lipca do 10 sierpnia 2022 roku Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” w ramach opracowywania LSR na lata 2021 – 2027 przeprowadziła spotkania konsultacyjne. Wzięli w nich udział przedstawiciele sektora gospodarczego, społecznego i publicznego  z Gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica.

Celem spotkań było przeprowadzenie diagnozy obszaru oraz ustalenie głównych celów, priorytetów i kierunków rozwoju obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w perspektywie do  2027 roku.

 GALERIA

 

ikona warsztat

Szanowni Państwo,


Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” rozpoczęła prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2021 - 2027.

Nowa perspektywa to nowe możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój gmin, a tym samym na poprawę warunków życia mieszkańców.

W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ANKIETY, która pozwoli na określenie potencjału rozwojowego obszaru LGD oraz zdiagnozowanie rzeczywistych problemów i potrzeb lokalnej społeczności.

ANKIETA

Każda Państwa uwaga lub sugestia dotycząca potrzeb i problemów naszego obszaru jest dla nas bardzo cenna. Jako lokalni mieszkańcy, liderzy oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w działalność LGD macie Państwo ogromną wiedzę i doświadczenie,   z czego chcemy skorzystać. Zgłoszone wnioski czy uwagi pozwolą nam na zaplanowanie działań w takim zakresie, aby jak najpełniej realizowały potrzeby mieszkańców oraz pozwoliły z powodzeniem wdrażać LSR. 

 

ikona warsztat

Konsultacje społeczne

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” zaprasza mieszkańców gmin: Bircza, Fredropol, Krasiczyn, Medyka, Orły, Przemyśl, Stubno oraz Żurawica do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2021-2027.

Spotkania konsultacyjne będą przeprowadzone w celu uzyskania informacji o potrzebach i oczekiwaniach mieszkańców, co pozwoli określić kierunki wsparcia, tj. cele, przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju oraz założenia rozwoju naszego terenu.

 

Spotkania konsultacyjne skierowane są m.in. do: lokalnych liderów, przedstawicieli JST, szkół, ośrodków kultury, GOPS, KGW, OSP, stowarzyszeń, fundacji, związków wyznaniowych, lokalnych przedsiębiorców, rolników, osób bezrobotnych oraz zainteresowanych pozyskiwaniem środków w nowej perspektywie finansowej 2021-2027.

ikona warsztat

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PROCES OPRACOWYWANIA LSR

Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej

Dokument planistyczny, jakim jest Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021 – 2027 dla obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” powstanie w oparciu o metodę partycypacyjną z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej.

Metoda partycypacyjna służyć będzie włączeniu społeczności lokalnych w całość procesu opracowywania strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu działania i budżetu na poszczególne docelowe przedsięwzięcia w planowanej strategii. Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli przeanalizować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu redakcyjnego, pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

Celem prowadzonych działań było wypracowanie oddolnej i zintegrowanej LSR. Działania skoncentrowane będą na określonym obszarze, uwzględniając lokalne potrzeby i potencjał. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienie dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.

 

Czytaj więcej: PLAN WŁĄCZENIA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PROCES OPRACOWYWANIA LSR

ikona warsztat

 UMOWA NA "WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE" PODPISANA!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” w dniu 10 czerwca 2022 podpisało umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. W związku z tym przystępujemy do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Chcielibyśmy w proces ten włączyć jak najwięcej mieszkańców, grup i organizacji społecznych, aby wypracowana strategia wynikała z autentycznych potrzeb lokalnej społeczności.

W celu zbadania problematyki obszaru objętego LSR oraz określenia mocnych i słabych stron pragniemy poznać Państwa pomysły, opinie i sugestie w zakresie opracowywanego dokumentu oraz kierunków rozwoju naszych gmin.

W ramach procesu opracowywania LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” będzie organizowało otwarte spotkania w każdej z ośmiu gmin członkowskich, w trakcie których będzie można przedstawiać swoje pomysły i propozycje projektów. Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w gminach.