foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

ikona warsztat

 UMOWA NA "WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE" PODPISANA!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” w dniu 10 czerwca 2022 podpisało umowę z Samorządem Województwa Podkarpackiego w ramach poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze. W związku z tym przystępujemy do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju (LSR) na lata 2021-2027. Chcielibyśmy w proces ten włączyć jak najwięcej mieszkańców, grup i organizacji społecznych, aby wypracowana strategia wynikała z autentycznych potrzeb lokalnej społeczności.

W celu zbadania problematyki obszaru objętego LSR oraz określenia mocnych i słabych stron pragniemy poznać Państwa pomysły, opinie i sugestie w zakresie opracowywanego dokumentu oraz kierunków rozwoju naszych gmin.

W ramach procesu opracowywania LSR Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” będzie organizowało otwarte spotkania w każdej z ośmiu gmin członkowskich, w trakcie których będzie można przedstawiać swoje pomysły i propozycje projektów. Już wkrótce przedstawimy szczegółowy plan spotkań konsultacyjnych w gminach.