Ułatwienia dostępu


foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Opis całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej

Dokument planistyczny, jakim jest Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2021 – 2027 dla obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” powstanie w oparciu o metodę partycypacyjną z wykorzystaniem zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej.

Metoda partycypacyjna służyć będzie włączeniu społeczności lokalnych w całość procesu opracowywania strategii, aby rozpoznać rzeczywiste problemy i potrzeby społeczności lokalnej od etapu diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu działania i budżetu na poszczególne docelowe przedsięwzięcia w planowanej strategii. Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli przeanalizować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a jednocześnie dzięki wiedzy i doświadczeniu zespołu redakcyjnego, pozwoli na przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

Celem prowadzonych działań było wypracowanie oddolnej i zintegrowanej LSR. Działania skoncentrowane będą na określonym obszarze, uwzględniając lokalne potrzeby i potencjał. Proces tworzenia LSR będzie ukierunkowany na zagadnienie dotyczące głównych cech podejścia LEADER, w szczególności na: innowacyjność, cyfryzację, środowisko i klimat, zmiany demograficzne oraz partnerstwo w realizacji LSR.

W związku z koniecznością zapewnienia  oddolnego charakteru  LSR LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” w proces przygotowania dokumentu zostaną włączeni mieszkańcy społeczności lokalnej, w tym przede wszystkim przedstawiciele trzech sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego.

Chcąc zapewnić wszystkim zainteresowanym współtworzenie LSR  oraz mając na uwadze dotarcie do jak najszerszego grona osób informacje o planowanych działaniach zostaną upowszechnione za pośrednictwem:

 stron internetowych (strona internetowa LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” www.ziemiaprzemyska.pl oraz strony internetowe gmin wchodzących w skład LGD),

 poczty elektronicznej (informacje zostaną rozesłane m.in.: do członków LGD, organizacji pozarządowych oraz osób i podmiotów figurujących w bazie LGD),

 rozmów indywidualnych prowadzonych zarówno bezpośrednio, jak i telefonicznie;

 plakatów i ulotek informacyjnych (eksponowanych w każdej gminie objętej LSR w miejscach ogólnodostępnych oraz na tablicach ogłoszeń)

 mediów społecznościowych (profil na FB),

 mediów lokalnych.

                                                                                                                                                                                         Etapy przygotowywanie LSR z uwzględnieniem lokalnej społeczności,  w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej                                                                   

1. Działania informacyjno - promocyjne (przekazywanie informacji o prowadzonych działaniach):                                                                                                            

a) prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego (bieżące informowanie w biurze LGD) - w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” - działanie umożliwi społeczności lokalnej stały dostęp do szerokiej informacji w całym procesie przygotowywania LSR. Działalność punktu posłuży też społeczności lokalnej jako miejsce zgłaszania swoich uwag oraz propozycji zadań strategicznych, które mogłyby zostać ujęte w nowej LSR.

b) umieszczenie informacji o przygotowywaniu LSR na stronie internetowej                                                                                                                                       LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” oraz Gmin wchodzących w skład LGD – w okresie przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” na stronie internetowej stowarzyszenia www.ziemiaprzemyska.pl zamieszczony zostanie opis procesu przygotowania LSR, w tym. m.in.: harmonogram planowanych konsultacji społecznych, zawierający terminy, miejsca oraz program planowanych spotkań. Na stronie będą również zamieszczane wszystkie informacje dotyczące całego procesu przygotowania LSR (w tym m.in. informacje o planowanych oraz prowadzonych działaniach, materiały informacyjne, ankiety, projekty poszczególnych elementów LSR oraz ostateczny projekt dokumentu, itp.)                                                                                                                                                                               

c) umieszczenie informacji na portalu społecznościowym – na profilu LGD będą umieszczane informacje  dotyczące procesu przygotowania LSR,                                                                                                                    

d) umieszczenie artykułu w lokalnych mediach – informacja o rozpoczęciu działań nad przygotowaniem LSR zostanie podana do publicznej wiadomości w lokalnych mediach.

e) kolportaż materiałów informacyjnych – kolportaż plakatów i ulotek informujących o prowadzonym działaniu związanym z procesem przygotowania  LSR odbywać się będzie za pośrednictwem narzędzi elektronicznych oraz stacjonarnie do miejsc do tego wyznaczonych w obiektach użyteczności publicznej m.in.:. budynków będących siedzibami JST, które są członkami LGD.

Celem szeroko prowadzonej kampanii informacyjnej będzie dotarcie do jak największej liczby członków lokalnej społeczności oraz umożliwienie im współtworzenia LSR.

2. Stworzenie zespołu zadaniowego do opracowywania LSR:

a) wyznaczenie osób odpowiedzialnych,

b) określenie zakresu, wymagań oraz celów opracowywanego dokumentu,

c) stworzenie narzędzi i metod pracy.                                                                            

W proces przygotowania LSR włączona zostanie zespół zadaniowy składająca się z przedstawicieli Zarządu LGD oraz pracowników biura -  będzie to grupa robocza, której celem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem tworzenia oddolnego charakteru dokumentu, analiza materiału i wniosków płynących ze spotkań gminnych, badań ankietowych oraz zbieranie i dostarczanie informacji z ogólnodostępnych źródeł informacji:  GUS, Urzędy Gmin etc.

3.  Zbieranie danych:

a) Spotkania konsultacyjne to kolejny element, który przewidywany jest do realizacji w ramach procesu tworzenia nowej LSR i obejmuje zorganizowanie jednego spotkania na obszarze każdej gminy planowanej do objęcia LSR. Spotkania będą miały formę otwartą, dopuszczającą uczestnictwo wszystkich zainteresowanych procesem tworzenia LSR osób, a o ich terminach i szczegółach informacja będzie udostępniana za pośrednictwem strony internetowej LGD. Jednym z celów spotkań będzie opracowanie diagnozy obszaru oraz analiza jego potrzeb rozwojowych i potencjału, stworzenia koszyka potrzeb i problemów, barier i szans rozwoju, analiza SWOT, a także określenie kierunków rozwoju obszaru. Przeprowadzone spotkania posłużą do szerokiego informowania społeczności lokalnej o założeniach podejścia LEADER oraz upowszechnianiu informacji o LGD.

Konsultacje w Gminach objętych LSR mają umożliwić dialog ze społecznościami lokalnymi w sprawie analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, planowanych celów LSR, rezultatów uwzględniających każdy z włączonych do LSR funduszy, planu finansowego oraz zasad funkcjonowania LGD w zakresie zarządzania i monitorowania.

Prowadzenie konsultacji społecznych ma przyczynić się do czynnego udziału społeczności lokalnej na każdym etapie procesu budowania LSR.

b) Ankieta dot. obszaru działania LGD – w celu przeprowadzenia analizy potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, a także określenia celów końcowych dotyczących rezultatów i planowanych działań zostanie opracowana ankieta. Planuje się dwie formy jej przeprowadzenia:

 on-line, która zostanie umieszczona na stronie internetowej. Informacje o ankiecie zostaną rozpowszechnione wśród członków lokalnej społeczności w celu dotarcia do jak największej liczby osób. Ankieta on-line (internetowa) to podstawowe narzędzie diagnostyczne. Jej wyniki badania pozwalają zdobyć szeroką wiedzę w badanym obszarze. Posłużenie się narzędziami on-line pozwala: dotrzeć do większej liczby mieszkańców obszaru szybciej, łatwiej i taniej niż w przypadku tradycyjnych badań ankietowych.

 wersja tradycyjna (papierowa) - ankiet zostanie przeprowadzona w formie wywiadów bezpośrednich i telefonicznych) – ankieta zostanie umieszczona do pobrania na stronie internetowej oraz rozesłana do samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób i podmiotów figurujących w bazie LGD. Dodatkowo, ankiety będą wypełniane bezpośrednio przez mieszkańców w biurze LGD oraz telefonicznie.

Dzięki ankiecie, każdy mieszkaniec będzie mógł uczestniczyć w procesie tworzenia strategii oraz wyrazić swoją opinię na temat proponowanych działań w zakresie zwiększenia szans rozwojowych obszaru LGD, wykorzystania jego walorów przyrodniczych, geograficznych, kulturowych, a także potencjału obszaru w celu polepszenia warunków życia, pracy i wypoczynku. 

c) Zebranie danych zastanych – działanie to będzie polegało na zbieraniu danych dostępnych na stronach internetowych: GUS, BDL, gmin, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, itp.                                                                                                                                                                           

                        

4. Opracowanie i analiza zebranych danych - zespół zadaniowy przy współpracy ze społecznością lokalną – przygotowanie projektu LSR.       

Proces ten będzie polegał na analizie danych otrzymanych z ogólnodostępnych źródeł oraz informacji zebranych podczas przeprowadzanych działań. Zespół projektowy opracuje zbiorcze zestawienia, na podstawie których zostanie sporządzona zostanie m.in.: analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru oraz określone zostaną cele i rezultaty przygotowywanej LSR. Wnioski będą formułowane na  podstawie przeprowadzonej analizy, z uwzględnieniem uwag i sugestii zgłaszanych przez mieszkańców.

Zespół zadaniowy w pierwszej kolejności opracowywał będzie poszczególne części LSR, na podstawie których zostanie stworzony projekt całości dokumentu.                                                              

5. Konsultację projektu LSR - do konsultacji będą przedkładane zarówno poszczególne elementy LSR (m.in. diagnoza obszaru, analiza SWOT), jak i  ostateczny projekt lokalnej strategii rozwoju zawierający cele, kierunki oraz przedsięwzięcia planowane do realizacji na obszarze LGD.

Konsultacje będą prowadzone w trzech  formach:

 on-line (na stronie internetowej)

  stacjonarnie (w biurze LGD).

 konferencji podsumowującej – spotkanie będzie miała charakter otwarty, co umożliwi wzięcie udziału wszystkim osobom zainteresowanym.                                                                 

Przeprowadzenie konsultacji społecznych umożliwi wszystkim zainteresowanym członkom lokalnej społeczności wyrażenie opinii w zakresie przedstawionego dokumentu, co będzie miało wpływ na ostateczną wersję LSR.

6. Sporządzenie ostatecznej wersji Lokalnej Strategii Rozwoju (po uwzględnieniu ewentualnych uwag zgłoszonych w konsultacjach społecznych) i zatwierdzenie jej  przez Walne Zebranie Członków.

Nad całym procesem budowy LSR czuwał będzie Zarząd LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”,, którego główną rolą będzie usprawnianie całego procesu, dbanie o wysoką jakość poszczególnych etapów prac i zatwierdzanie ich efektów.

Otwarcie na społeczność lokalną procesu konstruowania strategii rozwoju jako całości oraz poszczególnych jej części, m.in. diagnozy obszaru, gwarantuje wysoką jakość dokumentu i zapewni oddolny charakter LSR.

Proces przygotowania LSR będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 

 PLAN WŁĄCZENIA do pobrania