foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Szkolenie kulinarne „ Jesień w kuchni”

 

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

 

Na przełomie września i października 2021 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz ze Stowarzyszeniem Aktywni Razem Zadąbrowie zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy pn. Szkolenie kulinarne „Jesień w kuchni”.

 Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

W działaniu uczestniczyło 16 mieszkańców gminy Orły (w tym 2 z grupy defaworyzowanej). Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności.

Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.

W celu zbadania satysfakcji udziału w przedsięwzięciu wśród 16 uczestników została przeprowadzona ankieta, w której wszyscy zadeklarowali zadowolenie z udziału w przedsięwzięciu. 16 osób oświadczyło, że otrzymane wsparcie było adekwatne do oczekiwań. Biorąc pod uwagę ewentualne przyszłe przedsięwzięcia, uczestnicy najczęściej wyrażali zainteresowanie:

  • warsztatami rękodzielniczymi – wskazało 16 osób;
  • warsztatami kulinarnymi – 16 osób;
  • imprezami aktywizacyjno – integracyjnymi – 6 osób;
  • wyjazdami studyjnymi – wskazało  – 4 osoba.

W ankiecie nie zgłoszono żadnych uwag / sugestii