foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Wypieki cist i ciasteczek

 

  Przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego PROW na lata 2014-2020

 

W dniach 15-25 listopada 2021 r. Lokalna Grupa Działania  „ZIEMIA PRZEMYSKA” wraz ze Stowarzyszeniem Kulturalne Orły zorganizowała  działanie mające na celu wzrost wiedzy i nabycie nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań rynku pracy pn. Wypieki cist i ciasteczek.

 Przedsięwzięcie było współfinansowane  w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

W działaniu uczestniczyło 16 mieszkańców gminy Orły oraz 1 mieszkaniec gminy Fredropol (w tym 11 z grupy defaworyzowanej). Działanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, co wpłynęło na wzrost aktywizacji i integracji członków lokalnej społeczności.

Warsztaty miały na celu wzbudzenie chęci do wspólnych działań i rozwijania zainteresowań.

W celu zbadania satysfakcji udziału w przedsięwzięciu wśród 17 uczestników została przeprowadzona ankieta, w której wszyscy zadeklarowali zadowolenie z udziału w przedsięwzięciu. 17 osób oświadczyło, że otrzymane wsparcie było adekwatne do oczekiwań. Biorąc pod uwagę ewentualne przyszłe przedsięwzięcia, uczestnicy najczęściej wyrażali zainteresowanie:

  • warsztatami kulinarnymi – 12 osób;
  • imprezami aktywizacyjno – integracyjnymi – 10 osób;
  • wyjazdami studyjnymi – wskazało  – 5 osób;
  • warsztatami rękodzielniczymi – wskazało 4 osoby;
  • szkolenie językowe – 1 osoba;
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne – 1 osoba.

W ankiecie nie zgłoszono żadnych uwag / sugestii