foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków

Stowarzyszenia  Lokalna Grupa  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA"

          Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA" Zarząd na posiedzeniu w dniu 18.06.2021 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.Posiedzenie odbędzie się dnia 29.06.2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Siedzibie Gminnego Centrum Kulturalnego w Medyce (Medyka 478, 37-732 Medyka).

 

Proponowany porządek posiedzenia:     

     * Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA".
     * Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
     * Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
     * Przyjęcie porządku obrad.
     * Przyjęcie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.
     * Przyjęcie utraty członkostwa w Stowarzyszeniu.
     * Przyjęcie nowych członków.
     * Zatwierdzenie zmian w załącznikach do UMOWY O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI STRATEGII

       ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NR 00011-6933-UM0910026/15 z dnia 23.05.2016 r.
     * Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
     * Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
     * Uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2020.
     * Uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
     * Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2017 - 2020.
     * Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za lata 2017 - 2020.
     * Uchwała o przyjęciu sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za lata 2017 - 2020.
     * Uchwała o przyjęciu sprawozdania Komisji Rewizyjnej za lata 2017 - 2020.
     * Wybór i podjęcie uchwały o wyborze Komisji Wyborczo - Skrutacyjnej.
     * Wybór i podjęcie uchwały o wyborze Członków Zarządu.
     * Wybór i podjęcie uchwały o wyborze Członków Rady.
     * Wybór i podjęcie uchwały o wyborze Członków Komisji Rewizyjnej.
     * Wolne wnioski.

 

Wszystkie dokumenty dotyczące planowanego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA" (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25).W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim
terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 14.15 bez względu na liczbę członków.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w WZC do dnia 28.06.2021 r. do godz. 12.00.