foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

logotypy

ikona warsztat

Zaproszenie na  Walne Zebranie  Członków 

 Lokalnej  Grupy  Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”

Na podstawie § 19 pkt.2 ppkt 4 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” Zarząd na posiedzeniu w dniu 20 lipca 2020 r. podjął decyzję o zwołaniu Walnego Zebrania Członków.

Posiedzenie odbędzie się dnia 11 października 2021 roku (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Narad Starostwa Powiatowego w Przemyślu Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.
  2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Zatwierdzenie zmian lokalnych kryteriów operacji.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie obrad.

           

Wszystkie dokumenty dotyczące planowego WZC znajdują się do wglądu w biurze LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” (Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl, I piętro, pok. 25) oraz na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

W przypadku, kiedy w WZC w wyznaczonym terminie nie będzie uczestniczyć przynajmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, po 15 minutach ogłasza się zwołanie WZC w drugim terminie,  z tym samym porządkiem obrad, w tym samym dniu i miejscu o godz. 15.15 bez względu na liczbę członków.

 PROJEKT ZMIAN LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI