foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

 

Ogłoszenie o naborze 
na wolne stanowisko urzędnicze

Zarząd Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” ogłasza nabór kandydatów na stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji.

Wymagania konieczne:

 

 • Wykształcenie: wyższe, preferowany kierunek: zarządzanie projektami unijnymi,  finanse lub pokrewne
 • co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pracy biurowej
 • znajomość procedur administracyjnych i kodeksu postępowania administracyjnego
 • co najmniej roczne doświadczenie zawodowe w biurach przygotowujących projekty w zakresie pozyskiwania środków z funduszy pomocowych i krajowych
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów PROW
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i aktywizacyjnych
 • wiedza z zakresu opracowania strategii rozwoju
 • umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość języka obcego (krajów UE)

 

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w opracowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych
 • min. 1 certyfikat z metodyki zarządzania projektami
 • znajomość programów Word i Excel
 • komunikatywność, samodzielność
 • kreatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 4. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy 
  (jeżeli są w posiadaniu kandydata),
 5. kserokopia dowodu osobistego,
 6. oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
 8. inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane umiejętności i kwalifikacje.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

 Główne obowiązki:

 1. bieżąca obsługa biura,
 2. realizacja zadań określonych przez Zarząd,
 3. przygotowywanie  sprawozdań merytorycznych,
 4. przygotowanie i składanie wniosków o płatność,
 5. wydawanie  materiałów  informacyjno – promocyjnych dotyczących obszaru działania LGD,
 6. udział w różnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością stowarzyszenia
 7. poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 8. udzielanie informacji o działalności LGD – telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 9. upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach, kryteriach wyboru oraz o sposobie naboru wniosków o pomoc w ramach realizacji LSR,
 10. prowadzenie działań promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 11. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 12. współpraca z mediami,
 13. prowadzenie strony internetowej LGD,
 14. organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
 15. organizacja oraz udział w działaniach animacyjnych i aktywizujących  mieszkańców lokalnej społeczności,
 16. inicjowanie współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnej, lokalnymi liderami, organizacjami oraz podmiotami działającymi na obszarze objętym LSR,
 17. organizowanie szkoleń, konferencji i innych przedsięwzięć zaplanowanych przez LGD w celu zaangażowania lokalnej społeczności w rozwój obszaru oraz realizację LSR,
 18. informowanie o stanie wdrażania LSR oraz prowadzenie konsultacji społecznych odnośnie zmian w LSR oraz dokumentach strategicznych LGD,
 19. monitoring i ewaluacja realizacji celów zawartych w LSR,
 20. organizacja przedsięwzięć mających na celu aktywizacje lokalnych liderów oraz lokalnej społeczności (warsztaty, szkolenia, konferencje itp.),
 21. organizacje badań nad obszarem działania LGD (diagnoza problemów, potrzeb, barier i oczekiwań).

Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: Dotyczy naboru na wolne stanowisko Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji oraz promocji w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska”, należy składać osobiście w siedzibie Lokalnej Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” (budynek Starostwa Powiatowego w Przemyślu, Pl. Dominikański 3, pokój nr 25) lub przesłać pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”, Pl. Dominikański 3, 37-700 Przemyśl w terminie do dnia 20 lutego 2018 r. do godz. 1430  (decyduje data wpływu dokumentów do biura). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacje o spełnieniu przez kandydatów wymagań formalnych oraz liczbie punktów uzyskanych według kryteriów określonych w naborze wniosków, a także informacje o wyniku naboru zostaną umieszczone na stronie internetowej www.ziemiaprzemyska.pl.

Dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) powinny być opatrzone klauzulą: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).”

Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z kandydatami, którzy spełniają wymagania formalne.

Dokumenty, które nie będą rozpatrywane, zostaną komisyjnie zniszczone.

 

ZAŁĄCZNIKI:

- Ogłoszenie o naborze wniosków

- Regulamin naboru pracowników

- Karta oceny